• home.jpg title=
T: 0224 54 2247

Algemene bepalingen

De  Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 • De cliënt/patiënt verplicht zich bij het verschuiven of afzeggen van een behandeling, de afspraak tijdig (d.w.z. minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur. Zie verder de privacyverklaring opgesteld naar aanleiding van de wet AVG.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant, of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt de cliënt/patiënt  de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.

 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut. Wanneer dat geen bevredigende oplossing biedt kan de client naar het onafhankelijk klachtenbureau.
 • De cliënt stelt zichzelf vooraf goed op de hoogte bij de eigen zorgverzekeraar over de vergoedingen van de behandeling.

………………………

Nieuws

31 december 2022

Afsluiten van 2022. Een jaar met verschillende gezichten. 2023 staat voor de deur. Wij wensen u een gezond en soepel Nieuwjaar !

16 mei 2021

Versoepelingen van de Corona-maatregelen, goed nieuws! Hoe soepel bent u zelf eigenlijk? Is het weer eens tijd voor een behandeling?

05 februari 2021

Goed nieuws! De BATC-therapeuten hebben toestemming om te mogen blijven behandelen.